What's New


Wednesday, 04 September 2019 16:08

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆး၀ါး၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲ ( Myanmar Phar-Med Expo 2019 & Myanmar Lab Expo 2019 )

Myanmar Phar-Med Expo 2019 & Myanmar Lab Expo 2019 - သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆး၀ါး၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲ ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၅ ရက္ မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တိတိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရို႕စ္ဂါးဒင္းဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar Phar-Med ႏွင့္ Myanmar Lab Expo ျပပြဲတြင္ပါ၀င္ျပသသူအေရအတြက္ နဲ႔ စေကးမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ကုန္သြယ္ေရး
ျပပြဲအျဖစ္ ၄င္း၏ အခန္းက႑ဆီသို႔ ဦးတည္ေနၿပီး ေဆးရံု ၊ ေရာဂါရွာေဖြေရး ၊ ေဆး၀ါး ၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ က႑မ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား စုေ၀းၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္အတူ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားရဲ႕ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သိျမင္ထင္ရွားေစပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံ၏ ေဆး၀ါးေစ်းကြက္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၀၀)မီလီယံ မွ ေနာင္လာမည့္ငါးႏွစ္တြင္ (၁) ဘီလီယံအထိတိုးလာ လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇြန္လ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အစစ္အမွန္ GDP (၆.၅)% ႀကီးထြားဖို႔ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမားေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑မ်ားအတြက္ လက္ရွိႀကီးထြားလာေသာ ၀ယ္လိုအားႏွင့္အတူ ဒြန္တြဲၿပီး မၾကာေသးမီက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနယ္ပယ္အတြက္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားက (ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တင္ျပေန ပါတယ္။

 

ျမန္မာ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေလွ်ာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ Myanmar Phar-Med Expo ႏွင့္အတူ Myanmar Lab Expo လည္းရွိေနမည္ ျဖစ္ၿပီး အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဧည့္သည္မ်ား
အၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ကို သိျမင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ား အသင္း၏ ခိုင္မာတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူMinh Vi Exhibition & Advertisement Services Co., Ltd (VEAS) မွ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္စီစဥ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပပြဲ (၃) ရက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား၊ တင္သြင္းသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ ဇီ၀ေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္အထူးျပဳ လုပ္ကိုင္သူမ်ား အပါအ၀င္ကုန္သြယ္မႈဧည့္သည္ေပါင္း (၃,၀၀၀) ေက်ာ္လာေရာက္စုစည္းလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ စေသာ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သူတို႔၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ထုတ္ကုန္(၅၀၀) ေက်ာ္၊ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအျပင္ လာေရာက္ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္လည္း ထိုျပပြဲတြင္ မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ နည္းပညာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလ့လာဖို႔ရန္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးလည္း ျဖစ္ၿပီး ထိုျပပြဲတြင္ Oscar Boscarol, Top Corporation, Pixxgen Corporation, Reyoung Pharmaceutical, LNI Swissgas, Pharmadeep Turnkey, Contec Medical Systemsand စေသာ နံမည္ႀကီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပသသူမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအၾကား အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ မိတ္ဖက္မ်ား တိုးပြားလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပပြဲ၀င္ေရာက္ျပသသူမ်ားကို သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ one by one ေတြ႔ဆံုၿပီး စီးပြားေရး
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ B2B Matchmaking Program ကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

 

Myanmar Phar-Med Expo 2019 & Myanmar Lab Expo 2019 သည္ျပသသူမ်ား ႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ ဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ရံုမက ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ျပပြဲ မွတဆင့္
ေစ်းကြက္၏ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္
လုပ္ငန္းကၽြန္းက်င္သူမ်ားမွ ျမန္မာ ႏွင့္ ကမာၻ႔ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ တေန႔တျခား ေျပာင္းလဲ လာေသာ နည္းပညာမ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားကို ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေပးဖို႔ရန္လည္း ျပပြဲစီစဥ္သူမွ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္။

 

ျမန္မာေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားအသင္း မွ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္အေျခအေန” အေၾကာင္း၊ Dr. Jyoti Rama Das မွ “အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈကို အေျခခံ၍ ေခတ္မွီအဆင့္ျမင့္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူျခင္း”
အေၾကာင္း၊ ကုိေအာင္ခန္႔မွ “က်န္းမာေသာဘ၀အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေရသန္႔စင္စနစ္မ်ား” အေၾကာင္း စေသာေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆး၀ါး၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ လာေရာက္
ေလ့လာသူမ်ားကိုစိတ္၀င္စားဖြယ္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Myanmar Phar-Med Expo ႏွင့္ Myanmar Lab Expo ျပပြဲသည္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အထူးျပဳလုပ္ကိုင္သူမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ႀကီးထြားဖို႔တစ္မိုးေအာက္ထည္းတြင္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စုေ၀းရာအရပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ပိုၿပီးအေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္စံုစမ္း ႏိုင္ပါတယ္။

 

 

International:

Minh Vi Exhibition & Advertisement Service Co., Ltd (VEAS)

Add: 08th Floor, Room 805, Ha Do Building, 02 Hong Ha Str., Ward 02, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

Tel: +84 28 3848 8561

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:  www.pharmed-expo.com  /  www.lab-exhibition.com

 

Myanmar:

Add: No.125, 1st Floor, 19th Street upper block, Lathar Township, Yangon, Myanmar

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Mr. Brandon)

Mobile phone: +95-9-799885547

For media: Ms Julia at email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Mobile phone: +84 971 540 962

Read times
Rate this item
(1 Vote)