What's New
Tuesday, 31 July 2018 16:55

တရုတ္သမၼတ ႏွင့္တကြ ျပည္သူလူထု အမ်က္ေဒါသျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ တရုတ္ကာကြယ္ေဆး

တရုတ္သမၼတ ႏွင့္တကြ ျပည္သူလူထု အမ်က္ေဒါသျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ တရုတ္ကာကြယ္ေဆး Google.com

တရုတ္ႏိုင္ငံ Changsheng ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္တဲ့ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ ႏွင့္ ဆံုဆို႔ ေမးခိုင္ ၾကက္ညွာ ေခ်ာင္းဆိုး ကာကြယ္ေဆးေတြမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေနတာကို အစားအစာ ႏွင့္ ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြဲမႈက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျပီး ျပည္သူလူထုမ်ားက ေဒါသထြက္ေပၚလာခဲ့ရတဲ့ အျပင္ တရုတ္သမၼတ ကိုယ္တိုင္ပါ အမ်က္ေဒါသထြက္ျပီး သတိေပးတဲ့အဆင့္ထိေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အစားအစာ ႏွင့္ ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြဲမႈက အဆုိပါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကိုလုပ္ငန္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းဥကၠ႒ အပါအဝင္ ကုမၸဏီငါးခုမွ အၾကီးတန္းအမႈေဆာင္ အရာရွိ မ်ားကို Changchun ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မာ်းက စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ေခၚေဆာင္သြားျပီး ၎ကုမၸကီမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အသံုးမျပဳသင့္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔လဲ တရုတ္ႏိုင္ငံက အစားအစာ ႏွင့္ ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြဲမႈက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Image result for Chinese company recalls tainted heart medicine from stores worldwide

ကာကြယ္ေဆးမ်ားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေရွ႕ေျမာက္တရုတ္ႏိုင္ငံ Jilim အစားအစာ ႏွင့္ ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားက ျပည္သူမ်ားလံုျခံဳေရးအတြက္ ၎ကုမၸဏီကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ သံသယရွိသူမ်ားကို အေရးယူသြားမယ္လို အေရွ႕ေျမာက္တရုတ္ႏိုင္ငံကလဲ ထပ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆးဟာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိတာေၾကာင့္ အသံုးမျပဳၾကဖို႕လဲ ဇီဝနည္းပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အင္တာနက္ေပၚမွာ တံု႕ျပန္မႈ သတင္းမ်ား ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါကာကြယ္ေဆးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး CFDA အရာရွိတဦးက ကာကြယ္ေဆးမ်ားထုတ္လုပ္သူမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ျဖင့္ေၾကာင္း ၊ မည္သည့္စည္းကမ္းမ်ားကိုမဆို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳလုပ္ေသာ ေဆးဝါးကုမၸဏီမ်ားကို ဥပေဒစည္းမ်ဥ္မ်ားအရ အေလးအနက္ထားျပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Image result for Chinese company recalls tainted heart medicine from stores worldwide

Jillin ျပည္နယ္ အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြဲမႈမာ်း၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ၎ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို Control Center မွာစတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး ကာကြယ္ေဆးေပါင္း 152,338 ခု ေလာက္မွာ ေဆးမ်ားပ်က္ယြင္းေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အလာတူပင္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ ဒုတိယကုမၸဏီမွာလဲ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို မတူေအာင္ ထုတ္လုပ္ေနတယ္လို ဝူဟန္တကၠသိုလ္ KDNG က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီက ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ ႏွင့္ ဆံုဆို႔ ေမးခိုင္ ၾကက္ညွာ ေခ်ာင္းဆိုး ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ တျခား ျပည္နယ္ေတြမွာ ျဖန္႕ေဝခဲ့ျခင္း ရွိမရွိမသိရေသးဘူးလို႔ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ Changsheng ကထုတ္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးကို အာဏာပိုင္ကုမၸဏီမ်ားက လိမ္လည္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ CFDA တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းစာရွင္းလင္ပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၎ကုမၸဏီ၏ မွားယြင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တရုတ္အစိုးရက 3.442.887 ယြမ္ ($507,843) ဒဏ္ရိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါျပင္ ကာကြယ္ေဆးကို တရုတ္ႏိုင္ငံအရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားက ၎ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ျပီး အျငင္းပြားစရာ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ Changsheng ကုမၸဏီက ကာကြယ္ေဆးမ်ားအျပင္ 2008ခုႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္အသင့္ေဖ်ာ္ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴခဲ့ပါတယ္။ ၎ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုးေတြမွာ ကေလးထုတ္ကုန္မ်ားအျဖင့္ ျဖန္႕ေဝခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ႏို႕မႈန္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။အဆုိပါ ျပႆနာရွိတဲ့ ႏုိ႔မုန္႔မ်ား ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ထဲ ေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာမွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါျပင္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တရုတ္ေဆးဝါး ျပႆနာကေတာ့ ဥေရာပမွာ ျဖန္႔ျဖဴးထားတဲ့ ေသြးတိုးက်ေဆးနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါကိုကာကြယ္တားဆီးေပးတဲ့ေဆး Valsartan ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ ေဆးကို တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (ZHP) မွ ဥေရာပ ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၎ေဆးေတြမွာ လူသားေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ N-nitrosodimethylamine (NDMA) ပါဝင္ေၾကာင္းေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဆုိပါေသြးတိုးက်ေဆး ႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါကိုကာကြယ္ေပးတဲ့ေဆးေတြကိုလည္း ေဈးကြက္ထဲမွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းဖုိ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

source:edition.cnn.com

Read:ရဲယိုသီးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ရဲယိုသီးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Read times Last modified on Tuesday, 31 July 2018 17:25
Rate this item
(1 Vote)